Fakta om koldioxid (CO2)

Koldioxid är en gas som har en central roll som syreomvandlare, då den i egenskap av växthusgas verkar främjande för jordens växtlighet. Eftersom koldioxid är så pass kritiskt för vårt samhälle finns det flera företag som till exempel Caltech som arbetar med att mäta och analysera CO2.

Koldioxid (CO2) består av kol och syre. Gasen bildas genom förbränning och andning hos en rad mikroorganismer, djur och växter som i sin tur omvandlar koldioxiden till en blandning av syre, sockerarter och vatten. En process mera känd som fotosyntesen.

Vad består koldioxid av?

Koldioxidmolekylen är uppbyggd av en kolatom (C) som är omgiven av två syreatomer (O). CO2 är en så kallad inert gas, vilket betyder att den sällan reagerar kemiskt. Det är också en tung och kvävande gas som förekommer i atmosfären i halter mellan 400 ppm upp till 800 ppm ("parts per minute").

Ur ett naturvetenskapligt perspektiv är sambandet mellan koldioxid och kolsyra (H2CO3) tydligt, då kolsyra är en vattenlösning av koldioxid.

Är koldioxid ett grundämne?

Koldioxid i sig är inget grundämne, däremot består det av två grundämnen: kol och syre. Dess kemiska beteckning, CO(2) är alltså en molekylformel för den kemiska föreningen koldioxid, i vilken siffran 2 visar antalet atomer.

Grundämne - förklaring

Det finns omkring 120 kända grundämnen varav väte och helium är de vanligaste. Ett grundämne består av flera olika atomer som är av samma sort och som sitter ihop. Exempel på vanliga grundämnen: syre, väte, koppar och svavel.

Kemisk förening - förklaring

En kemisk förening består av flera olika atomer, dock inte enbart av samma sort men ändå sammanfogade. Det måste finnas två grundämnen för att en kemisk förening ska uppstå. Exempel på kemiska föreningar: vatten, plast och svavelsyra.

Molekyl - förklaring

En molekyl består av minst två atomer som binds samman av minst en kemisk bindning. Kännetecknande för koldioxidmolekylen är att den är linjär samt att den kan absorbera infrarött ljus.

Vad är koldioxidens kemiska beteckning?

Den kemiska beteckningen för koldioxid är C02, där C står för grundämnet kol, O står för grundämnet syre och 2 står för antal atomer.

Koldioxidens egenskaper i dess olika former:

  • Densitet i fast form: 1,6 g/cm³
  • Densitet i gasform: 1,98 g/dm³
  • Löslighet i vatten: 1,45 g/l
  • Smältpunkt: -56,6 °C
  • Kokpunkt: -78,5 °C

Hur mäter man koldioxid?

I atmosfären förekommer CO2 i halter mellan 400 ppm upp till 800 ppm, där "ppm" står för "parts per minute", vilket på svenska kan översättas med "miljondelar" eller "antal per miljon".

ppm används som mått på en koncentration eller en andel, där 1 ppm motsvarar 0,001 promille, vilket betyder att 1 % = 10 000 ppm. Det är ett mått som kan användas i flera olika sammanhang för att mäta halter eller andelar av någonting.

I internationella sammanhang används även måttet ppb som är en förkortning av ”parts per billion”. På svenska översätts det till "antal per miljard" (miljarddelar), och i procent är motsvarigheten till 0,000 000 1% = 1 ppm.

Fler exempel på vanliga mätinstrument:

  • Portabla instrument: för sporadiska mätningar i samband med riskbedömning
  • Dataloggar: värdemätare av CO2-belastning i nutid/längre perspektiv
  • Fjärrövervakning: övervakning, mätning och dokumentation av CO2-koncentration i inomhusmiljöer
  • Stationär O2-givare: stationärt styrsystem för behovsanpassad ventilationsreglering i frekvent använda lokaler

Koldioxid och luftkvalitet

Fotosyntesen = höga halter koldioxid = snabbare tillväxt = ökad växthuseffekt.

Tyvärr omfattar formeln även snabbare försurning i hav och sjöar då ökade mängder CO2 leder till ökat koldioxidupptag i våra vatten. Något som går att påverka genom att tillhandahålla rätt förutsättningar för biomassan att återhämta sig. Något som skulle kunna ske genom att ersätta fossilt kol, som ofta används i samband med olika förbränningsprocesser, med naturgas. Även att bromsa förbränningen av fossila bränslen generellt skulle kunna bidra till minskade utsläpp.