Gasolskåp

Ett gasolskåp används på många arbetsplatser för att på ett kemikaliesäkert sätt förvara gasol som kan bli farligt vid fel hantering. Ett gasolskåp med ventilation har sina krav för vilka säkerhetsföreskrifter som behövs. På denna sida kan du läsa mer om vad du bör tänka på för regler och hänvisningar för förvaring av gasol.

Förvaring av gasol

Varför behövs det särskild förvaring av gasol? Jo för gasol kan bli brandfarligt och kan bland annat ha hög explosionsrisk vid höga temperaturer. Gasol innehåller propan och butan och tillsammans bildar de en vätska i behållarna men blir sedan till gas vid användning. Skulle gasol komma i kontakt med eld och bli brinnande kan det uppnå temperaturer över 1900 °C. Ämnet gasol är inte farligt i sig, därmed att det bland annat används i gasolgrillar, men i kontakt med andra kemikalier kan det bli farliga konsekvenser.

Framförallt i industrier och arbetsplatser där flera olika kemiska ämnen förvaras bör du förvara det separat ifrån varandra. Bland annat kan du behöva ett separat kemikalieskåp och ett gasolskåp. Hos JIWA finns gasskåp i olika säkerhetsklasser som passar för gasolförvaring.

Du kan få guidning på deras hemsida om vilket skåp som passar ditt behov. Med ett gasolskåp i hög kvalitet kan du förvara gasol både inomhus och utomhus. Beroende på om du ska förvara gasol inomhus eller utomhus finns det särskilda säkerhetsföreskrifter för de olika förvaringsytorna. Framförallt bör du tänka på att skåp utomhus bör vara låsbart så ingen obehörig kommer åt det och stå på en plats som inte innebär fara vid brand, läckage eller temperaturväxlingar.

Gasolskåp regler och rekommendationer

När det gäller gasolskåp och regler kring dessa är det lite beroende på vilken typ av gasol du ska förvara och i vilken mängd. Dessutom finns det flera bestämmelser kring vilken säkerhetsklass det berörs av och om det är till för publik eller icke-publik verksamhet. Du kan läsa mer om brandfarliga gaser som gasol kan innebära hos MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I övrigt kan du bland annat tänka på detta;

Ventilation

Det är förbjudet att förvara gasol i slutna utrymmen där det inte finns någon ventilation. Det innebär att för privatbruk kan du inte ha ett gasolskåp i bastu, källare eller på vind. Som arbetsplats behöver du även tänka på detta och vilka rum i lokalen som är bra ventilerande. Detta för att säkerställa gasolen inte kan explodera vid brand eller vid läckage.

Gasolflaskor ska förvaras upprättgående

Du ska inte lägga gasolflaskor ner då det kan leda till säkerhetsrisker. På gasolflaskor finns det en säkerhetsventil ovanpå flaskventilen, och om flaskan ligger ner finns det högre risk att det kan påverka säkerhetsventilen negativt och kan släppa ut gasol om trycket blir för högt.

Undvik temperaturskillnader

Med ett gasolskåp försäkrar du dig om att olika temperaturer inte kan påverka din gasol. Du skyddar flaskorna från att värmas upp eller skadas. En gasolflaskas yttertemperatur får inte överstiga 40 °C. Därmed måste skåpet ha ventilation så inte värmen stiger i skåpet.

Kontrollera gasbehållare kontinuerligt

Du bör kolla gasbehållare någon gång per år för att säkerställa att säkerhetsventilen inte släpper ut gas eller att behållarna är skadade eller defekta på något sätt. Du kan bland annat testa det genom en läckspray. Med en läckspray kan du täthetskontrollera gas- och luftsystem. Du sprayar ämnet på rör eller gasolsystemet och därefter kommer det bildas synliga bubblor om det är ett läckage. Du kan hitta läckspray hos olika byggvaruhus som Jula eller Hornbach, men även specialiserade butiker för gasolförvaring. I sin ursprungliga form är gasol luktfritt men man brukar tillsätta ett luktämne i gasolen för att den ska kunna upptäckas vid läckage ur behållare.

Varningsskyltar gasol

Om en arbetsplats inte markerar med varningsskyltar för gasol, har Arbetsmiljöverket rätt till att ta ut sanktionsavgifter vid en inspektion. Skyltning behövs alltid där kemikalier som gasol kan förvärras vid brand eller medföra hälsorisker vid läckage. Du måste ha en skyltning vid det område som gasflaskorna finns och vid uppställningsplatsen om skylten inte är väl synlig. Sedan 2015 då lagarna ändrades kring skyltning, så ser alla skyltar likadana ut internationellt för gasolförvarningar. Läs mer om varningsskyltar för gasol hos Arbetsmiljöverket.

Gasolförvaring – Vanliga frågor

Kan gasol frysa?

Ja, gasol kan frysa men under extrem kyla. Vid -187 °C fryser gasol och därmed är det ingen risk att det händer om du har ett gasolskåp utomhus.

Hur mycket gasol får man ha hemma?

Enligt krisinformation.se får du ha max 60 liter hemma. Skulle du behöva förvara mer måste du ansöka om tillstånd till kommunen. För säkerhets skull är det bäst att kolla upp med din egen kommun vilka förordningar som finns gällande hur mycket gasol du får ha hemma då det kan skilja sig kommunvis.

Är gasol farligt?

Gasol i sig är inte farligt, men kommer de i kontakt med andra ämnen eller i brand kan det bli brandfarlig gas. Därmed bör du alltid förvara gasol separat från andra ämnen.

Är gasol miljövänligt?

Gasol räknas som ett fossilt bränsle. Det innebär att gasol vid förbränning bildar koldioxid som påverkar växthuseffekten, och därmed även miljön. Däremot innehåller gasol mindre kolatomer och släpper ut 34% mindre koldioxid än kol och 14% mindre än olja. Så gasol skulle inte kunna räknas som miljövänligt, men är bättre än många andra gaser och drivmedel samt biobränslen.

Vart fyller man på gasol?

Du kan fylla på gasol på bland annat bensinmackar, byggvaruhus och även hos husbilsförsäljare. Det finns även gasol i lösvikt som du kan köpa hos bland annat Gasolfyllarna som finns på flera stationer runtom i Sverige, eller AGA:S gasolautomater.

Hur förvara gasoltub?

Du kan förvara gasoltub inomhus och utomhus, så länge du skyddar den från temperaturskillnader. Ska du förvara hemma så är det max två behållare med 30 liter vardera som gäller. Oavsett var du förvarar dem ska de vara i ett ventilerat utrymme. Läs mer tips om förvaring av gasol i denna artikel om gasolskåp.